Cảm biến nhiệt độ Pt100 ra 4-20mA

  • Phù hợp với hầu hết tất cả các ứng dụng, hầu hết các nhà máy.
  • Có dãy đo khá rộng của cảm biến Pt100 dao động trong khoảng từ -200…600 C.
  • Đường kính que đo(cọc dò) cũng có nhiều dạng có kích thước dao động từ 1mm  đến 22mm.
  • Tùy theo yêu cầu lắp đặt mà chúng ta sẽ chọn kich thước que đo phù hợp với môi trường đo.